โปรแกรมระบบบริหารงาน

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี

โปรแกรมระบบบริหารงาน สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บประมวลผลข้อมูล และจัดทำรายงานที่สำคัญ
โดยมีการกำหนดรหัส JOB ให้สามารถเชื่อมโยงกับรหัสแฟ้ม เอกสาร เพื่อสนับสนุนระบบคุณภาพ P.S.O

เข้าสู่ระบบ

โปรแกรมระบบบริหารงาน

Bootstrap responsive High quality, responsive

โปรแกรมระบบบริหารงาน สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บประมวลผลข้อมูล และจัดทำรายงานที่สำคัญ
โดยมีการกำหนดรหัส JOB ให้สามารถเชื่อมโยงกับรหัสแฟ้ม เอกสาร เพื่อสนับสนุนระบบคุณภาพ P.S.O

เข้าสู่ระบบ
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข